audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om ljud

Om oss

Press

Vi är omgivna av ljud. Dygnet runt. En del, som musik eller fågelsång, väljer vi själva att lyssna till medan andra har skapats i vår omgivning: trafikbuller, fläktljud eller ljud från hushållsmaskiner.

Våra ljudintryck har förändrats dramatiskt på bara några generationer. Renässansmänniskans ljudmiljö bestod till övervägande delen av naturljud och ljud skapade av människan. Resten var ljud från verktyg. Idag är huvuddelen av vår ljudbild fylld av teknikljud och bara en mindre del av mänskliga ljud eller naturljud. Fysiologiskt och biologiskt däremot har vi knappast förändrats alls.

En stor del av dessa teknikljud består av ett kontinuerligt rakt ljudflöde. Och precis som den raka linjen sällan återfinns i naturen är detta flöde konstgjort.

Förindustriella ljud var diskreta, dynamiska och avbrutna medan vår tids ljud är ständigt pågående.

Det är också välkänt att vår perceptuella förmåga förändras i negativ riktning under inflytande av dessa kontinuerliga ljud.

De fungerar som en sorts antiintellektuell drog.

Att enbart dämpa eller helt eliminera ljudelement är heller ingen lösning. Så även om tinnitus och andra relaterade hörselskador är uttryck för att vi allt oftare utsätts för skadliga ljudnivåer påverkas vi minst lika mycket av akustiska miljöer som vi betraktar som normala, särskilt när det gäller vår förmåga till koncentration och kreativitet.

Man måste se hela bilden.

Tas inte rummets hela funktion med i beräkningen kan man faktiskt

försämra förutsättningarna för kreativt tänkande.

Den bästa ljudmiljön uppnås genom ett dynamiskt samspel mellan samtliga ingående akustiska element. Detta skapas genom att man först minimerar störande ljudelement och därefter tillför ljud som har en positiv inverkan. Påpekas bör kanske också att vi är lika påverkade av det som ligger utom som inom hörbarhetsområdet, det sker bara på olika medvetandenivåer.

Men vi har bara börjat skrapa på ytan. För en fortsatt ökad medvetenhet om hur ljud påverkar oss och hur vi kan använda dem i positivt syfte krävs att vi lär oss mer, och då inte bara om vilka ljud som låter bra, minst lika viktigt är att vi lär oss vilka ljud som får oss att må och fungera bra.